Grad prodaje zemljište u blizini fabrike Grmeč u Zemunu

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda oglasila je prodaju gradskog građevinskog zemljišta u Zemunu, u neposrednoj blizini fabrike Grmeč.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 4. juna, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije. Početna cena za dve pojedinačne građevinske parcele iznosi 86,8 miliona dinara.

Zemljište se nalazi u Privrednoj zoni „Auto-put“, uz Ulicu Milana Rešetara. Za prodaju su oglašene dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara katastarska parcela br. 1494, površine 2139m2 i GP2 kojoj odgovara katastarska parcela broj 1495, površine 4576m2. Obe parcele pripadaju katastarskoj opštini Zemun polje i upisane su u listu nepokretnosti br. 1295, kao javna svojina grada Beograda.

Prema planu detaljne regulacije koji važi na ovom području dozvoljena je izgradnja objekata privredne delatnosti.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednosti i iznosi 12925,22 dinara po kvadratnom metru zemljišta, tako da početna cena za građevinsku parcelu GP1 iznosi 27.647.045,58, a za građevinsku parcelu GP2 početni iznos je 59.145.806,72 dinara. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za pojedinačnu građevinsku parcelu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, toplifikaciju i gasifikaciju. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa planom detaljne regulacije i programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta.

Izvor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda