Tržište nepokretnosti u Srbiji bez drastičnih promena usled pandemije

Tokom prvog polugodišta 2020. u Srbiji je broj prometa u odnosu na isti period prošle godine opao za 14%, a broj prometovanih nepokretnosti opao je za 13%. Tokom ovog perioda količina novca na tržištu nepokretnosti opala je za 8% u ukupnom iznosu prometa od 1,7 milijardi evra, pa iz toga proizilazi da su u prometu bile skuplje nepokretnosti, navodi Republički geodetski zavod.

Posmatrajući novonastalu situaciju usled pandemije Covid 19, gledano u celini, ako se analizira period 2017-2020. godine po polugodištima zaključuje se da je korona virus uticao na broj prometovanih nepokretnosti kao i na učešće novca na tržištu, dok je nastavljen stabilan rast prosečne vrednosti prometovane nepokretnosti.

Na tržištu nepokretnosti tokom prve polovine 2020. godine sačinjeno je 40.884 ugovora o kupoprodaji nepokretnosti koje je kroz Registar cena nepokretnosti obradio Republički geodetski zavod.

Broj ostvarenih kupoprodaja je za 14% manji u odnosu na broj kupoprodaja iz prvog polugodišta 2019. godine. Broj prodaja stanova u novogradnji je za 12% manji u odnosu na prvo polugodište 2019. godine, a u starogradnji za 22% i pored toga stanovi su u prvom polugodištu 2020. godine bili najtraženiji na tržištu nepokretnosti sa 31%.

Najaktivniji mesec na tržištu nepokretnosti u prvom polugodištu 2020. godine je jun sa 10.288 kupoprodaja, što je u poređenju sa 2019. godinom na nivou najaktivnijih meseci na tržištu tokom godine, odnosno za oko 20% više u odnosu na jun 2019. godine.

Posmatrano po regionima najveći broj kupoprodaja registrovan je na teritoriji Vojvodine 35%, zatim na teritoriji Grada Beograda 27%, teritoriji Šumadije i zapadne Srbije 24% i teritoriji južne i istočne Srbija od 14%.

Prosečna cena stanogradnje za teritoriju Republike Srbije u prvom polugodištu 2020 za starogradnju iznosila je 997 EUR/m2, , a za novogradnju 1.337 EUR/m2, dok je u prvom polugodištu 2019. godine za starogradnju trebalo izdvojiti 950 EUR/m2 a za novogradnju 1.320 EUR/m2

Kada je reč o načinu plaćanja, stanovi su u prvom polugodištu 2020. godine plaćani gotovinom u 67% u odnosu na 33% plaćanih iz kreditnih sredstava. Poređenjem sa istim periodom prethodne godine za 5% je više stanova plaćeno iz kreditnih sredstava.

Ko kupuje nepokretnosti u Srbiji?

Prema analizi RGZ-a, u prvom polugodištu 2020. učešće stranih državljana u kupoprodajama nepokretnosti je blizu 1%. Poređenjem sa prethodnim periodima od 2017. godine taj procenat je isti, sa izuzetkom 2019. kada su strani državljani učestvovali sa 2%.

Podaci na tržištu nepokretnosti, prema rodnoj ravnopravnosti, pokazuju da se proenat učešća žena povećao za 2-3%.

Prema vrsti lica na tržištu neporektnosti fizička lica učestvuju sa od 93-94% u odnosu na pravna koja učestvuju 6-7%.