Upis imovine u katastar moguć na samo jednom šalteru

Svi oni koji kupuju stan ili kuću, od 1. jula, više ne moraju da obilaze šaltere šest institucija, već čitav posao mogu da završe na samo jednom mestu – kod javnog beležnika. Građani će prilikom kupovine nekretnine biti oslobođeni i obaveze podnošenja poreske prijave, koju će umesto njih takođe podnositi javni beležnici, odnosno notari.

Znatno brža i jeftinija procedura upisa imovine rezultat je reforme katastra, odnosno donošenja novog Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je u maju usvojen u Narodnoj skupštini.

Postupak upisa imovine se ovim putem znatno pojednostavljuje,  jer će javni beležnik umesto kupca nekretnine vršiti uvid u katastar nepokretnosti, a potom overavati ugovor o kupoprodaji. Zatim se taj ugovor digitalizuje, overava elektronskim potpisom i šalje katastru elektronskim putem.

Zajedno s ugovorom, javni beležnik šalje katastru i poreske prijave koje je kupac, odnosno prodavac, popunio. Katastar primljeni ugovor i poresku prijavu prosleđuje po službenoj dužnosti Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji, a rešenje o upisu dostavlja kupcu i javnom beležniku mejlom ili regularnom poštom.

Reformom se ukida raniji postupak koji je od građana koji kupuju ili prodaju stan zahtevao da odlaze na šest mesta: tri puta na šaltere katastra, i po jednom kod notara, republičke Poreske uprave i lokalne poreske administracije, uz nekoliko odlazaka u banku radi uplate taksi.

Do kraja 2019, građani će dokumentaciju moći da podnose i u elektronskoj i u papirnoj formi, da bi od 1. januara 2020. katastar u potpunosti prešao na elektronski sistem funkcionisanja.

Uvođenje e-šaltera za upis imovine predstavlja početak potpune digitalizacije katastra: od 1. novembra će, pored javnih beležnika, i javni izvršitelji imati obavezu da katastru dostavljaju presude koje postanu izvršne, a istu obavezu od 1. januara 2020. imaće i sudovi.